نویسنده = سید صادق طباطبائی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی وقف ارزش مالی از منظر فقه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122

سید صادق طباطبائی نژاد