رهیافت های پژوهش اقتصادی (EFLR) - مقالات آماده انتشار