ارزیابی اهمیت نسبی محدودیت‌های سیاست‌گذار پولی پیش از اتخاذ چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا

چکیده

اتخاذ چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم یکی از انتخاب‌های پیش‌روی مقام پولی در ایران در راستای قاعده‌مند و اثربخش کردن سیاست‌های پولی محسوب می‌شود. اتخاذ چنین چارچوب سیاستی مستلزم توجه به پیش‌شرط‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی آن از سوی مقام سیاست‌گذار پولی می‌باشد. در ادبیات اقتصادی محدودیت‌های سیاست‌گذار پولی در چهار حوزه محدودیت‌های ناشی از سلطه مالی دولت، سلطه بخش مالی، سلطه بخش خارجی اقتصاد و سلطه ساختاری بخش واقعی اقتصاد طبقه‌بندی شده و در ادامه به بررسی و ارزیابی اهمیت نسبی هر کدام از آنها در رابطه با موضوع هدفگذاری تورم در ایران پرداخته می‌شود. در این راستا با استفاده از چارچوب خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل تجزیه واریانس نتایج مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل و تحلیل تجزیه واریانس بیانگر این است که به ترتیب سلطه مالی دولت و سلطه ساختاری بخش واقعی اقتصاد از مهمترین محدودیت‌های سیاست‌گذار پولی در راه اتخاذ چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها