امکان سنجی وقف ارزش مالی از منظر فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو و طلبه

چکیده

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است که در ارتقاء فرهنگ و توسعه همه جانبه جوامع نقش قابل ملاحظه‌ای در طول تاریخ داشته است. در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی و گسترش سطح زندگی و تغییر در نوع نگرش افراد این سئوال مطرح می‌شود که آیا توسعه مفهوم مال موقوف به مال اعتباری که در ضمن دارائی‌های غیرفیزیکی تجلی می‌یابد از منظر فقهی امکان‌پذیر است. فرضیه این تحقیق عدم جواز وقف ارزش مالی از منظر فقه و استفاده از حبس این نوع ارزش به عنوان جایگزینی برای وقف می‌باشد. لذا در این مقاله سعى داریم با استناد به أدله و منابع فقهى، وقف ارزش مالی اشیاء را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن فهم درست و دقیق از مفاهیم و شرائط مال موقوفه در بین مذاهب فقهی به بررسی وقف ارزش مالی می‌پردازیم و راهى مناسب براى پژوهشگران اقتصاد اسلامى ترسیم نماییم تا با توجه به نقش وقف در تعدیل و توزیع ثروت، بستر مناسب براى ورود وقف در جامعه آماده شود.

کلیدواژه‌ها