رهیافت های پژوهش اقتصادی (EFLR) - اهداف و چشم انداز