رهیافت های پژوهش اقتصادی (EFLR) - واژه نامه اختصاصی