همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

حمیده مهجوری

مدیر اجرایی

h.mahjouri@edalat.ac.ir