رهیافت های پژوهش اقتصادی (EFLR) - فرایند پذیرش مقالات